Chen Institute Homepage  /  People  /  Shinsuke (Shin) Shimojo

Shinsuke (Shin) Shimojo

Gertrude Baltimore Professor of Experimental Psychology